Gonosen no Kata

Gonosen no Kata

Forms of Counter Attack

Uke first performs the throw on Tori, then when Uke performs the throw again, Tori counters

Techniques

O Soto Gari countered with O Soto Gari

Hiza Guruma countered with Hiza Guruma

O Uchi Gari countered with Okuri Ashi Barai

De Ashi Barai countered with De Ashi Barai

Ko Soto Gake countered with Tai Otoshi

Ko Uchi Gari countered with Sasae Tsurikomi Ashi

Kubi Nage countered with Ushiro Goshi

Koshi Guruma countered with Uki Goshi

Hane Goshi countered with Sasae Tsurikomi Ashi

Harai Goshi countered with Utsuri Goshi

Uchi Mata countered with Ushiro Otoshi

Ippon Seoi Nage countered with Sumi Gaeshi