4th Dan – Sensei Moti Ram

4th Dan – Sensei Moti Ram

Qualifications

4th Dan – Kyushin Ryu Jujitsu
CCYPCG Blue Card (working with Children)

Accreditations

NCAS Level 2 Coach – Jujitsu

Information